1. Uniwersytet Dziecięcy TAMARIKI powołany został w celu promocji nauki i edukacji (w szczególności nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych), a także aby rozwijać dziecięcą ciekawość i chęć poznawania świata.
2. Centrum Edukacyjne TAMARIKI organizuje serię wykładów realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się raz w miesiącu w pomieszczeniach Centrum Edukacyjnego Tamariki lub w wynajętych salach na terenie Jaworzna
3. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego TAMARIKI może zostać dziecko w wieku od 6 do 13 lat.
4. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie, przez rodzica lub prawnego opiekuna, formularza on-line znajdującego się na stronie internetowej Centrum Edukacyjnego TAMARIKI. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza, a w szczególności kontaktowego adresu e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyjęciu dziecka.
5. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic/opiekun wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.
6. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. Poprawne zarejestrowanie i opłacenie opłaty rocznej równoznaczne jest z przyjęciem na Uniwersytet Dziecięcy TAMARIKI
7. Rejestracja automatycznie upoważnia do uczestnictwa w całym cyklu nauki. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach możliwa jest po każdym semestrze w formie pisemnej (mailem)
8. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest odpłatny. Opłata roczna wynosi 150 zł. Wpłat można dokonywać na nr konta:
9. Oprócz 9 wykładów ujętych w rocznym harmonogramie student ma prawo do udziału w warsztatach naukowych. Warsztaty są płatne oddzielnie i obowiązuje osobny formularz do zapisu na każdy z warsztatów. Koszt pojedynczego warsztatu to 30-35 zł w zależności od tematu i czasu trwania. Warsztaty będą odbywały się w miejscu wskazanym przez organizatora.
10. Dziecko w czasie wykładów oraz zajęć plenerowych pozostaje pod opieką osób wyznaczonych przez organizatorów Uniwersytetu Dziecięcego i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu ani odłączać się od grupy w trakcie zajęć plenerowych. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.
11. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
12. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w salach, wskazanych przez organizatorów.
13. W przypadku rażącego naruszenia przez dziecko zasad Uniwersytetu Dziecięcego oraz norm kultury osobistej, może ono zostać skreślone z listy studentów.
14. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.
15. Po zakończeniu wykładu „student” otrzyma naklejkę w „indeksie” za uczestnictwo w wykładzie. Wykłady nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.
16. Udział „studenta” w co najmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego Tamariki, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.
17. „Studenci” Uniwersytetu Dziecięcego Tamariki otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.
18. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do Uniwersytetu Dziecięcego zgadzają się jednocześnie na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów na stronach internetowych Uniwersytetu Dziecięcego Tamariki, Centrum Edukacyjnego TAMARIKI oraz w materiałach promocyjnych i w mediach (w tym w mediach społecznościowych).
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji adres e-mail oraz informację na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego TAMARIKI.